070-3927015

070-3467685

Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

ONTEIGENINGEN EN BEDRIJFSVERPLAATSINGEN

Een bedrijfsverplaatsing kan noodgedwongen voortvloeien uit een door de gemeente gestarte onteigeningsprocedure, ook kan een mogelijke bedrijfsverplaatsing aan de orde komen bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan of ruimtelijke visie. Het vroegtijdig nadenken over het al dan niet verplaatsen, kan een formeel traject voorkomen en handig zijn om eerst in een minnelijk traject tot overeenstemming trachten te komen.

Bij een dergelijk proces spelen veel belangen een rol, belangen die voor de betrokken partijen in wisselende mate meer en minder relevant zijn. Vaak ingegeven door ruimtelijke belangen en prioriteiten van de overheid (rijk, gemeente of provincie), spelen voor de betrokken bedrijfseigenaar / eigenaar van de gronden financiële belangen natuurlijk een rol maar daarnaast zijn bijvoorbeeld ook logistieke belangen (bereikbaarheid, zichtbaarheid), veiligheidsbelangen, continuïteit van de bedrijfsvoering en andere aspecten, belangrijke aandachtspunten in dit proces.

Cruciaal voor een succesvolle bedrijfsverplaatsing is dat er goed overleg plaatsvindt tussen alle betrokken partijen.

De schadevergoeding

Voorop staat dat een adequate schadevergoeding moet worden vastgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van het beginsel van de Onteigeningswet dat inhoudt dat de onteigende door de bedrijfsverplaatsing niet in een slechtere positie terecht mag komen dan vóór de verplaatsing. Met alle relevante aspecten moet rekening worden gehouden; het gaat daarbij niet alleen om de waarde van het huidige vastgoed, maar bijvoorbeeld ook om de kosten van de nieuwe locatie (nieuwe huurprijs, nieuwe financieringskosten), de financiële gevolgen voor de bedrijfsvoering (tijdelijk en structureel), de verhuiskosten, etc.

Deskundig advies

Voor het volledige bedrijfsverplaatsingstraject is op verschillende gebieden deskundigheid vereist: taxateur, fiscalist, accountant, jurist en milieudeskundige hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek een rol in dit traject. Kraan & De Jong kan u daarin op alle onderdelen bijstaan: bij het opstellen van een complete schadestaat maar ook bij het voeren van overleg of de ondersteuning bij de onderhandelingen met de betrokken overheidsinstantie of bedrijfseigenaar, indien nodig tot en met de rechtbank en Raad van State. Ons voordeel is dat u in beginsel één aanspreekpunt hebt, dat zijn wij; mocht er externe bijstand nodig zijn (denk aan een gespecialiseerde taxateur in roerende zaken of een accountant met een specifieke deskundigheid) dan schakelen wij die, na overleg met u, in. Als u dat anders wilt, kan dat natuurlijk ook.

Quick scan

Wilt u eerst een quick scan? Prima. Wij kunnen die voor u uitvoeren zodat bij u snel duidelijkheid kan ontstaan over de haalbaarheid van een mogelijke verplaatsing. Dat kan ook handig zijn om bij uw eerste contacten te  laten blijken dat u zich direct op de hoogte heeft gesteld van de financiële consequenties. De uitkomsten van de scan kunnen vervolgens aanleiding zijn een complete schadeberekening op te stellen, maar ook kan de scan ‘helpen' om de onderhandelingen tussen partijen op gang te brengen en/of dit proces efficiënt(er) te laten verlopen.

Email: info@kraanendejong.nl