070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

OVERHEID (GEMEENTEN, PROVINCIES EN WATERSCHAPPEN)

Kraan & De Jong adviseert gemeenten, provincies en waterschappen. Wij staan u bij als het gaat om planschade, taxaties, onteigeningen en bedrijfsverplaatsingen en lokale heffingen en zijn in heel Nederland werkzaam.

 

Planschade

Schadebeoordelingscommissie

Als het gaat om de beoordeling van planschadeaanvragen in de zin van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, treedt Kraan & De Jong voor diverse gemeenten op als externe schadebeoordelingscommissie. Omdat iedere gemeente keuzevrijheid heeft bij het inschakelen van een externe adviseur, kunnen wij ook in uw gemeente dergelijke aanvragen beoordelen. Dat kan incidenteel, dat kan in de vorm van een second opinion, dat kan ook op structurele basis.

Risicoanalyse

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan of ander planologisch besluit, kan Kraan & De Jong u adviseren over potentiële planschaderisico’s. Dat kan op wijkniveau, dat kan op individueel niveau, dat kan ook steekproefsgewijs. De ervaring leert dat het door in een zo vroeg mogelijk stadium na te gaan waar planschaderisico-objecten zijn gelegen en tot welke omvang het planschaderisico kan oplopen, plannen nog kunnen worden bijgesteld. Hierdoor wordt het planschaderisico zoveel mogelijk geminimaliseerd en wordt tevens bijgedragen aan een hogere acceptatiegraad van het nieuwe planologische besluit waardoor mogelijkerwijs (jarenlange) procedures kunnen worden voorkomen.

Ook in gevallen waarin al een risicoanalyse is opgesteld, kunnen wij u bijstaan door geheel onafhankelijk voor u een second opinion op te stellen. Ook een quick scan van een bestaande analyse kan in dit kader voor u snel duidelijkheid betekenen.

Juridische bijstand

Omdat Kraan & De Jong werkt met (op planschadegebied) gespecialiseerde juristen die bovendien beschikken over veel proceservaring, is het altijd mogelijk u bij te staan in een bezwaar- en/of (hoger) beroepsprocedure. Het is mogelijk u bij te staan in de reactie op een ingediend bezwaar, het is ook mogelijk u bij te staan bij een op te stellen verweerschrift of een reactie op een zienswijze. Als u dat wilt, kunnen wij u op de zitting vertegenwoordigen of zijn wij aanwezig om een verstrekt advies te kunnen toelichten.

Onze ervaring is dat de mate waarin werkzaamheden voorkomen op het gebied van planschade, voor verschillende gemeenten een sterk wisselend karakter hebben. Ook heeft niet iedere gemeente de specialistische kennis 'in huis' op dit vakgebied. Hierdoor kan het voorkomen dat werkzaamheden blijven liggen dan wel niet op de juiste wijze worden afgewikkeld. Enkele redenen die bijdragen aan een behoefte  voor tijdelijke ondersteuning op het gebied van planschade. De juristen van Kraan & De Jong kunnen in uw gemeente op tijdelijke basis worden ingezet. Zo kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat een incidentele piek aan planschadegerelateerde werkzaamheden binnen korte termijn, en op de juiste wijze, wordt weggewerkt. Zie ook het onderwerp Detachering.

 Terug naar hoofdpagina

info@kraanendejong.nl