070-3927015

070-3467685

Email: info@kraanendejong.nl
Fax: 070-3467685
Telefoon: 070-3927015

PROJECTONTWIKKELAARS, WONINGCORPORATIES EN BELEGGERS

Planschade

Risicoanalyses

Bij een (her)ontwikkeling is het steeds vaker gebruikelijk dat de gemeente van de ontwikkelaar vooraf een risicoanalyse van de planschaderisico's verlangd. Op basis van deze risicoanalyse sluit de gemeente dan een raamovereenkomst tot verhaal van eventuele planschade. Omdat de planschaderisico's zich gedurende een tijdvak van 5 jaar, ná het onherroepelijk worden van het planologische besluit dat de ontwikkeling mogelijk maakt, kunnen voordoen is het van groot belang die risico's vooraf in beeld te krijgen.

Kraan & De Jong heeft ruime ervaring met het opstellen van risicoanalyses en het adviseren bij (her)ontwikkelingsprojecten.

Lees meer...

 

Taxaties

Wat betreft uw vastgoedbezit is het om diverse redenen voorstelbaar dat de waarden door middel van taxatierapporten worden vastgesteld. Enkele voorbeelden zijn als volgt.

Jaarrekening

Om de jaarrekening te kunnen vaststellen en goedkeuren is het noodzakelijk uw vastgoedbezit te laten taxeren. Kraan & De Jong beschikt over gecertificeerde nvm-registertaxateurs die al uw objecten volgens NVM-richtlijnen en conform de TMI-standaard kunnen taxeren. (...)

Niet-DAEB-bezit

Kraan & De Jong staat diverse woningcorporaties bij als het gaat om de jaarlijkse verplichting om één derde van het niet-DAEB-bezit te laten waarderen. (...)

Herbouwwaarde / taxaties brandverzekering / commerciele huurwaarden

Met veel jaren ervaring kunt u onze taxateurs inschakelen voor het laten vaststellen van herbouwwaarden (...)

Af te stoten bezit

Onze taxateurs kunnen u voorzien van de juiste waarden op basis waarvan delen van uw bezit kan worden verkocht. (...)

Lees meer...

Lokale heffingen

WOZ

Als woningcorporatie of belegger heeft u jaarlijks met aanslagen onroerende-zaakbelastingen te maken. Omdat gemeenten de laatste jaren de omvang van hun eigen inkomsten proberen te vergroten, komt het daarbij regelmatig voor dat ondanks een dalend waardeniveau sprake is van hogere aanslagen. Iedere gemeente stelt immers zelf, jaarlijks, haar tarieven vast.

Kraan & De Jong heeft voor diverse woningcorporaties en vastgoedbeleggers zeer omvangrijke belastingbesparingen weten te bereiken. Die besparingen kunnen in vooroverleg worden bereikt maar ook door bezwaar te maken tegen reeds vastgestelde WOZ-waarden.

Kraan & De Jong controleert gratis of uw WOZ waarden te hoog zijn vastgesteld.

Lees meer...

info@kraanendejong.nl